Algemene voorwaarden

I. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "voorwaarden") zijn van toepassing op aankopen in de online winkel www.dedoles.be, geëxploiteerd door Dedoles, s. r. o., met haar statutaire zetel te Košická 49, 821 08 Bratislava, Slowaakse Republiek, Bedrijfs-ID: 46 706 305, geregistreerd bij het handelsregister van de stadsrechtbank Bratislava III, afdeling: Sro, inv.nr: 81976/B, e-mail: hallo@dedoles.be, contactpersoon: Jaroslav Chrapko.
 2. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de tussen de verkoper en de klant gesloten koopovereenkomst.
 3. Alle contractuele betrekkingen worden aangegaan in overeenstemming met de geldende wetgeving van de Slowaakse Republiek.
 4. In het geval dat de contractant een consument is, zijn de betrekkingen die niet door deze algemene voorwaarden worden geregeld, onderworpen aan de volgende wetten:
 • 40/1964 van het Staatsblad van de Slowaakse republiek het Burgerlijk wetboek, zoals gewijzigd;
 • 250/2007 van het Staatsblad van de Slowaakse republiek betreffende de consumentenbescherming, zoals gewijzigd;
 • 102/2014 van het Staatsblad van de Slowaakse republiek betreffende de consumentenbescherming bij de verkoop van goederen of het verlenen van diensten op de basis van een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimten van de verkoper en tot wijziging en aanvulling van bepaalde wetten, zoals gewijzigd;
 • 22/2004 van het Staatsblad van de Slowaakse republiek betreffende de elektronische handel, wijziging en aanpassing van de wet nr. 128/2002 van het Staatsblad van de Slowaakse republiek betreffende het staatstoezicht op de interne markt op het gebied van de consumentenbescherming en betreffende de wijziging en de aanpassing van de bepaalde wetten zoals gewijzigd bij de wet nr. 284/2002 van het Staatsblad van de Slowaakse republiek zoals gewijzigd.
 1. In het geval dat de contractant een ondernemer is, zijn de betrekkingen die niet door deze algemene voorwaarden worden geregeld , onderworpen aan de wet nr. 513/1991 Coll., het Wetboek van Koophandel, zoals gewijzigd.

II. Definities

1. Onder klantenovereenkomst wordt verstaan iedere overeenkomst, ongeacht de rechtsvorm ervan, die tussen de leverancier en de klant wordt gesloten.

2. Verkoper verwijst naar het bedrijf Dedoles, s. r. o., dat de online winkel exploiteert. Het bedrijfsdoel is de verkoop van goederen via de online winkel die zich op de website www.dedoles.be bevindt (hierna de "online winkel" genoemd).

3. Onder klant wordt verstaan de koper, die op basis van het koopcontract een contractuele relatie aangaat met de verkoper.

4. Met 'klant' van onze online winkel wordt elke natuurlijke persoon bedoeld die bevoegd is om rechtshandelingen te verrichten of rechtspersoon die belangstelling heeft getoond voor de aankoop van goederen in de online winkel. Op grond van deze algemene voorwaarden verwijst de klant onder bepaalde omstandigheden naar een derde die de klant in de bindende bestelling aanwijst als de persoon aan wie de bestelde producten moeten worden geleverd (hierna de "gemachtigde" genoemd). Vermelding van de naam van de gemachtigde in de bindende bestelling geldt als machtiging tot afname van de bestelde goederen.

III. De bestelling en het sluiten van een contract

 1. De klant kiest een product op basis van het huidige aanbod dat in de webwinkel wordt gepubliceerd, bevestigt zijn keuze door op de knop "Toevoegen" te klikken, vult het bestelformulier in (e-mail, ook het leveringsadres in geval van aankoop van een product), kiest de hoeveelheid producten (of specificeert andere productparameters) en selecteert de betalingswijze. De via de online winkel geplaatste bestellingen zijn bindend. Bij het plaatsen van de bestelling bevestigt de klant dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden door actief op de daartoe bestemde knop te klikken.
 2. De plaatsing van de aangeboden goederen op de webwinkel vormt het voorstel tot het sluiten van een overeenkomst, de overeenkomst komt dan tot stand door de bevestiging van de bestelling door de klant en door de aanvaarding van deze bestelling door de verkoper. Na de verwerking van uw bestelling stuurt de verkoper onverwijld de bevestiging van de ontvangst van de bestelling (aanvaarding van de bestelling) naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging bevat het ordernummer, de naam en specificatie van de goederen, informatie over de prijs van de goederen en de leveringskosten (portokosten), de betalingswijze, informatie over de geschatte leveringstijd van de goederen, informatie over de plaats waar de goederen moeten worden geleverd, informatie over de verkoper of andere informatie. Met de ontvangst van een bevestigingse-mail waarin de ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd, is de koopovereenkomst gesloten.
 3. Indien u een account heeft aangemaakt in onze online winkel, zal uw bestelling ook gearchiveerd worden in de rubriek "mijn bestellingen", die enkel voor u toegankelijk zal zijn na login. Indien nodig kan bijkomende informatie over de bestelling naar het e-mailadres van de klant worden gestuurd.
 4. De contractpartijen zijn overeengekomen dat de communicatie tussen hen via e-mail zal verlopen.
 5. De klant is verplicht de in de orderbevestiging overeengekomen prijs inclusief leveringskosten (hierna te noemen de "aankoopprijs") door Paypal, creditcard of overschrijving op de rekening van de verkoper, zoals vermeld in de orderbevestiging, aan de verkoper te betalen.
 6. De klant is verplicht de verkoper de aankoopprijs voor de overeengekomen producten te betalen binnen de in de orderbevestiging gestelde termijn.
 7. Informatie over de specifieke stappen die tot de sluiting van het contract leiden, vloeien voort uit deze algemene voorwaarden. De klant heeft altijd de mogelijkheid om het contract te controleren en eventueel te corrigeren alvorens de bestelling te bevestigen. Het contract wordt in het Nederlands gesloten. Indien er aan de zijde van de verkoper en de klant geen omstandigheden bestaan die het sluiten van de overeenkomst belemmeren, is het mogelijk de overeenkomst in een andere, voor beide partijen begrijpelijke taal te sluiten.
 8. De verkoper zal de klant ook alle documenten bezorgen die betrekking hebben op de goederen: factuur (belastingdocument), eventueel garantiecertificaat (indien door de producent verstrekt).
 9. Indien de bestelling een geschenk bevat waarop de klant onder bepaalde voorwaarden recht heeft, behouden wij ons het recht voor het geschenk te vervangen naargelang de huidige voorraadsituatie.
 10. De klant heeft het recht de bestelling per e-mail te annuleren indien de bestelling nog niet is verwerkt. Om uw bestelling te annuleren, neem contact met ons op via het contactformulier.

IV. Prijs

 1. Alle prijzen van de goederen en diensten zijn definitief, inclusief de bijbehorende btw in het bedrag dat is vastgesteld door de geldige wetgeving (het exacte tarief is altijd te vinden op de factuur), maar in de prijs zijn niet de leveringskosten inbegrepen.
 2. Alle speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, tenzij voor een bepaald product anders is aangegeven.
 3. Eventuele extra kortingen die worden verstrekt naast de kortingen die voor elk product op onze website worden vermeld, kortingen voor individuele klanten of kortingen die worden verstrekt op basis van de samenwerking van onze online winkel met derden, zijn onderling niet cumuleerbaar.
 4. De definitieve prijs wordt vermeld op de bestelbon, net voor de orderbevestiging, en is inclusief btw, eventueel alle andere belastingen en kosten (verpakking, portokosten), die de klant moet betalen om de goederen of de dienst te ontvangen. Het is niet mogelijk deze prijs eenzijdig door de verkoper te laten wijzigen.
 5. Het vermelde kortingspercentage voor het product wordt berekend op basis van de oorspronkelijke prijs van het product. De oorspronkelijke prijs van het product is de prijs die van kracht was toen het product werd gelanceerd.
 6. De laagste prijs in de afgelopen 30 dagen is de minimumprijs waarvoor het product in de afgelopen 30 dagen is verkocht (exclusief de huidige prijs). Als het product consequent tegen dezelfde prijs is verkocht gedurende de opgegeven periode, dan is de laagste prijs in de afgelopen 30 dagen gelijk aan de huidige prijs.

   

V. Leveringsvoorwaarden

 1. De producten die in voorraad zijn worden meestal de volgende werkdag verzonden.
 2. De producten die niet in voorraad zijn, worden altijd gemarkeerd met de woorden "Tijdelijk niet beschikbaar".
 3. De gebruikelijke levering van de bestelling is binnen 30 dagen. In uitzonderlijke situaties kan de leveringstermijn worden verlengd, waarvoor wij ons op voorhand verontschuldigen. Indien de bestelde artikelen van de bestelling of een deel ervan niet binnen de vermelde termijn kunnen worden geleverd, zullen wij je zo snel mogelijk informeren. Wij zullen je op de hoogte brengen van de verwachte leveringsdatum of we zullen je vervangende artikelen voorstellen. Indien wij niet in staat zijn de artikelen binnen de extra termijn te leveren, heb je het recht de overeenkomst te herroepen. In het geval dat de bestelling of een deel ervan reeds is betaald, zal het geld binnen 14 dagen aan je worden teruggestort op de door jou opgegeven bankrekening.
 4. De bestellingen worden elke werkdag verwerkt.

VI. Plaats en wijze van levering

 1. Aan de verplichting tot levering van de goederen is voldaan door overhandiging van de goederen aan de klant of aan de in de order vermelde gemachtigde persoon. Goederen worden verzonden in de vorm van een brief/pakket. Daarom is het noodzakelijk 8-10 werkdagen toe te voegen aan de leveringstermijn, dat is de tijd die nodig is voor de levering door een koeriersdienst.
 2. Wij zullen u per e-mail laten weten wanneer uw bestelling bij de vervoerder is ingediend. Als de goederen niet binnen 10 dagen na onze e-mail bij u zijn afgeleverd, neem dan contact op met de betreffende vervoerder en met ons. Wij zullen u dan via e-mail meer gedetailleerde informatie verstrekken over uw pakket en de mogelijke redenen voor de mislukte levering. Als u een gebruikersaccount hebt, kunt u de huidige status van uw bestelling op elk moment controleren in de rubriek Mijn bestellingen.
 3. De klant is verplicht de goederen persoonlijk op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen of de inontvangstneming te regelen. In geval van levering onder rembours, bevestigt de klant de ontvangst van de goederen schriftelijk op de leveringsbon, die tevens een bewijs van betaling van de producten is. Na de betaling van de bestelling ontvangt de klant via e-mail een factuur, die tevens als garantiebewijs dient.
 4. De verplichting tot levering van de goederen wordt geacht te zijn nagekomen, zelfs indien de klant de goederen niet op de overeengekomen tijd en plaats in ontvangst neemt of weigert de goederen in ontvangst te nemen. In het geval dat de klant de goederen niet in ontvangst neemt en de producten naar ons worden teruggestuurd, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het koopcontract en de kosten in verband met de retourzending van de klant te eisen (de verkoper heeft recht op schadevergoeding (volgens § 420 e.v. van het Burgerlijk Wetboek) ten bedrage van de werkelijke kosten in verband met de mislukte poging tot levering van de bestelling - portokosten in verband met de retourzending van de producten). Het opnieuw leveren van het pakket is niet mogelijk. De verkoper heeft eveneens het recht het recht op schadevergoeding niet of slechts gedeeltelijk uit te oefenen.
 5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraagde levering veroorzaakt door een onjuist opgegeven adres van de ontvanger. De klant verwerft het eigendomsrecht op de goederen door de inontvangstneming van de goederen op de plaats van levering. Door de goederen over te nemen, gaat het risico van toevallige vernietiging en toevallige verslechtering over op de klant.
 6. Bij ontvangst van het pakket heeft de klant het recht het te controleren op eventuele schade aan het pakket (schade veroorzaakt door het vervoer) en na te gaan of de goederen vrij zijn van gebreken. In geval van zichtbare schade aan het pakket of de goederen, heeft de klant het recht de zending niet in ontvangst te nemen. In het geval dat het pakket beschadigd is, neemt de klant de producten niet in ontvangst en wordt melding gemaakt bij de vervoerder.

VII. Betalingswijze, porto en andere kosten

 1. De klant zal de aankoopprijs aan de verkoper betalen door:
 • per creditcard
 • per bankoverschrijving naar: IBAN SK6283300000002600269926
 • per Paypal

  Meer informatie over de betalingsmethoden vindt u hier.
 1. De klant kan een kortingscoupon gebruiken en krijgt de desbetreffende korting bij de inwisseling ervan. De kortingsbon kan slechts eenmaal worden gebruikt. Het is niet mogelijk om de kortingsbon in te wisselen voor contant geld.
 2. De volgende portokosten worden toegevoegd aan de prijzen van de goederen naargelang de leveringswijze en het adres. De volledige verzendingsvoorwaarden vindt u hier.
 3. De cadeaubon kan slechts één keer worden gebruikt voor de aankoop van goederen in de online winkel www.dedoles.be tot de datum die is aangegeven als de geldigheidsperiode (geldig tot).
 4. De code die op de bon vermeld staat, moet worden ingevuld bij het aanmaken van de bestelling. Wanneer u een bestelling aanmaakt, voert u de cadeauboncode in het veld "Kortingsbon / Cadeaubon" in de winkelwagen in.
 5. De waarde van de bon wordt op elke bon aangegeven als een bedrag inclusief btw.
 6. Als het totaalbedrag van de bestelling/aankoop:
   a) hoger is dan de waarde van de bon, betaalt de klant alleen het resterende bedrag,
   b) lager is dan de waarde van de bon, wordt het restant van de waarde zonder terugbetaling verbeurd (de bon kan slechts voor één bestelling worden gebruikt).
 7. Per bestelling kan maximaal één cadeaubon worden gebruikt.
 8. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
 9. De cadeaubon is alleen geldig in het land van aankoop.
 10. In geval van terugzending van goederen die met een cadeaubon zijn betaald, wordt het bedrag van deze goederen terugbetaald door middel van een nieuwe bon ter waarde van de teruggezonden goederen.
 11. Wij voegen de volgende portkosten toe aan de vermelde prijzen van de goederen volgens de methode en het adres van levering. U kunt de volledige frankeervoorwaarden hier
 12. De koper kan de volgende aanvullende diensten (andere kosten) kiezen:

  1. "Verwerking met voorrang van bestellingen".
  2. "Milieuvriendelijke verpakking".
  3. "Verlenging van de retourtermijn"
  4. "Veilige verzending"

 13. Als de totale waarde van de producten in de winkelwagen bij het maken van een bestelling lager is dan € 15, past de verkoper verwerkingskosten van € 2 toe op de uiteindelijke prijs van de goederen.

   

VIII. Munten van Dedoles

 1. Wanneer u bij www.dedoles.nl bestelt, kunt u, voordat u uw bestelling bevestigt, overwegen of u het totaalbedrag van uw bestelling naar boven wilt afronden en het verschil aan projecten wilt doneren die boomaanplant, milieubescherming of achtergestelde groepen steunen. Als u besluit te doneren, zullen wij dit verschil, dat wij "Munten van Dedoles" noemen, voor het volle bedrag overmaken op de rekening van de betrokken organisatie. Gewoonlijk storten wij Munten van Dedoles één keer per maand op de rekening van de betreffende organisatie. Uw Munten van Dedoles wordt als aparte post op uw factuur vermeld. Let op: als u uw bestelling vooraf heeft betaald of al heeft overgenomen en betaald, en u besluit vervolgens de bestelling terug te sturen met een verzoek om terugbetaling, dan betalen wij de Munten van Dedoles niet terug, omdat het al is overgemaakt op de rekening van de betreffende organisatie. Gedetailleerde voorwaarden betreffende de Munten van Dedoles zijn hier te vinden.

IX. Garantieperiode

 1. Voor alle goederen die in de online winkel worden verkocht, geldt de wettelijke garantietermijn van 24 maanden. Voor gebruikte goederen en tweedehands goederen geldt een garantieperiode van ten minste 12 maanden. De garantieperiode begint op de dag van de overname van de goederen door de klant.
 2. Indien de vervaldatum op het verkochte product, op de verpakking of in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing is vermeld, vervalt de garantieperiode niet voor het verstrijken van deze periode.
 3. Op verzoek van de klant is de verkoper verplicht een garantie in schriftelijke vorm (een garantiebewijs) te verstrekken. Indien de aard van de goederen het toelaat, kan worden volstaan met de afgifte van een bewijs van aankoop in plaats van het garantiebewijs.
 4. Het garantiebewijs bevat de identificatie van de verkoper (naam en voornaam, firmanaam of naam van de verkoper, zijn zetel of domicilie), de inhoud van de garantie, de omvang en de voorwaarden ervan, de garantietermijn en de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de garantie. Indien het garantiebewijs niet alle voorgeschreven essentiële gegevens bevat, brengt dit feit niet de nietigheid van de garantie met zich mee.
 5. Door middel van een verklaring in het aan de klant afgegeven garantiebewijs of door middel van reclame kan de verkoper een garantie verlenen die langer is dan de wettelijke garantietermijn. De voorwaarden en de omvang van deze garantie worden door de verkoper in het garantiecertificaat gespecificeerd.
 6. De garantie dekt geen toevallige slijtage.
 7. De garantie is niet van toepassing op cadeaus die je gratis hebt ontvangen of op prijzen van wedstrijden.
 8. Het recht op een gratis garantiereparatie vervalt:
    door het niet aanbieden van de volledige goederen inclusief de accessoires,
   2. door geen melding te maken van duidelijke gebreken tijdens de overname van de goederen,
   3. na het verstrijken van de garantieperiode van de goederen,
   4. door onprofessionele en onzorgvuldige behandeling of verwaarlozing van de juiste productverzorging
   5. door mechanische schade aan de goederen veroorzaakt door de klant.
 9. Een verandering van de goederen die tijdens de garantieperiode is opgetreden ten gevolge van veelvuldig gebruik, verkeerd gebruik of verkeerde ingrepen, kan niet als een gebrek worden beschouwd, in het bijzonder indien:
    het defect zich tijdens de garantieperiode heeft voorgedaan als gevolg van natuurlijke slijtage, onjuist gebruik of onvoldoende en onjuiste behandeling,
   2. het gebrek is ontstaan als gevolg van natuurlijke veranderingen in de materialen waarvan de goederen zijn vervaardigd,
   3. het gebrek is ontstaan als gevolg van een beschadiging door de klant of een derde, alsmede door een andere onjuiste ingreep.

X. Annulering van de bestelling

 1. Als u uw bestelling wilt annuleren voordat de bestelling verwerkt is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en vermeld uw bestelnummer. Als uw bestelling al betaald is, storten wij het geld binnen 14 dagen terug op de rekening die u voor de betaling hebt gebruikt. In geval van betaling met een creditcard (VISA, MasterCard) kan deze periode worden verlengd als gevolg van de procedure van de bank voor de terugbetaling van kaartbetalingen.
 2. Wij behouden ons tevens het recht voor uw bestelling te annuleren indien wij niet in staat zijn de goederen te leveren als gevolg van onbeschikbaarheid (uitverkocht of niet meer leverbaar), of indien wij volledig niet in staat zijn de goederen te leveren binnen de overeengekomen tijd of tegen een overeengekomen prijs, en/of indien de levering van de goederen ons onevenredige moeilijkheden en onevenredige kosten zou opleveren gezien de waarde van de bestelde goederen, tenzij wij met u overeenstemming bereiken over een vervanging. Wij zullen u zonder onnodige vertraging telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen van uw annulering. In geval van betaling van de aankoopprijs of een gedeelte daarvan, wordt u binnen 14 dagen terugbetaald op de rekening die u eerder voor betaling heeft gebruikt, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien de klant de kortingsbon herhaaldelijk gebruikt, behoudt de verkoper zich tevens het recht voor de bestelling te annuleren.
 4. Indien de klant het bedrag van de bestelling niet binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling betaalt, annuleert de verkoper de onbetaalde bestelling.

XI. Garantieclaim

 1. De verkoper is verantwoordelijk voor de gebreken van de verkochte goederen bij de overname ervan door de klant.
 2. Indien de gebreken kunnen worden weggenomen, heeft de klant het recht om deze correct, kosteloos en binnen een redelijke termijn te laten verwijderen. De verkoper is verplicht de gebreken zonder onnodige vertraging te verhelpen. De klant kan in plaats van de opheffing van de gebreken te eisen, de vervanging door een ander product of de vervanging van slechts een gedeelte van het product eisen, indien de gebreken slechts een gedeelte ervan betreffen en dit voor de verkoper geen onevenredige kosten meebrengt in verhouding tot de prijs van de goederen en de ernst van het gebrek. De verkoper mag de gebrekkige goederen altijd omruilen voor goederen zonder gebreken in plaats van een verwijdering van het gebrek, indien dit voor de klant geen noemenswaardige moeilijkheden zal veroorzaken.
 3. Indien het gebrek niet kan worden verholpen en een juist gebruik van het product in de weg staat, heeft de klant het recht het product om te ruilen voor een ander product of het recht de overeenkomst te ontbinden. Dezelfde rechten heeft de klant indien de gebreken kunnen worden verholpen, maar de klant het product niet naar behoren kan gebruiken wegens het herhaald optreden van de gebreken na de reparatie of wegens een groter aantal gebreken. Indien de gebreken niet kunnen worden weggenomen, heeft de klant recht op een passende korting op de prijs van de goederen.
 4. De verkoper is verplicht de afhandeling van de garantieclaim onmiddellijk aan te geven, in gecompliceerde gevallen uiterlijk binnen 3 werkdagen vanaf de dag van indiening van de garantieclaim, of in gerechtvaardigde gevallen, met name wanneer een gecompliceerde technische beoordeling van de goederen of de toestand van de dienst nodig is, uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag van indiening van de garantieclaim. Nadat de wijze van afhandeling van de garantieclaim is vermeld, wordt de garantieclaim onmiddellijk afgehandeld; in gerechtvaardigde gevallen kan de garantieclaim later worden afgehandeld; de afhandeling van een garantieclaim mag echter niet langer duren dan 30 dagen vanaf de dag van indiening van de garantieclaim. Na het verstrijken van de termijn voor de behandeling van de garantieclaim heeft de klant het recht om de overeenkomst te herroepen of het recht op omruiling voor nieuwe goederen.
 5. De verkoper is verplicht de aanvaarding van de garantieclaim onmiddellijk te bevestigen en verstrekt de klant een ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs wordt uiterlijk samen met het document ter bevestiging van de afhandeling van de garantieclaim afgegeven.
 6. De periode vanaf de uitoefening van het recht op aansprakelijkheid voor gebreken tot de voltooiing van de garantieprocedure (overhandiging van de gerepareerde goederen, schriftelijke uitnodiging om de verantwoordelijkheid op zich te nemen of de gemotiveerde afwijzing ervan) wordt niet meegerekend in de garantieperiode. In geval van inruil tegen nieuwe producten, begint de garantieperiode voor de nieuwe goederen op de dag van hun overname.
 7. Indien de garantieclaim door de klant binnen 12 maanden na de aankoop wordt ingediend, mag de verkoper de garantieclaim alleen op basis van een deskundigenonderzoek afwijzen. Ongeacht het resultaat van dit deskundigenonderzoek kunnen de vergoedingskosten voor het deskundigenonderzoek of andere kosten in verband met het deskundigenonderzoek niet op de klant worden verhaald.
 8. Indien de garantieclaim door de klant na 12 maanden na de aankoop wordt ingediend en door de verkoper wordt afgewezen, is de verkoper verplicht in het document over de afhandeling van de garantieclaim aan te geven aan wie de klant de goederen voor een deskundigenonderzoek kan toezenden. Indien de goederen naar de aangewezen persoon worden gezonden voor een expertise, zijn de kosten van de expertise en alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van de verkoper, ongeacht het resultaat van de expertise. Indien de klant met behulp van het deskundigenadvies bewijst dat de verkoper verantwoordelijk is voor het gebrek, kan de garantieclaim opnieuw worden ingediend. De garantieperiode wordt opgeschort terwijl het advies van de deskundige wordt ingewonnen. De verkoper is verplicht de klant alle kosten in verband met het inwinnen van het deskundigenadvies en alle redelijkerwijs gemaakte kosten te betalen binnen 14 dagen na de dag van de herindiening van de garantieclaim. Een opnieuw ingediende garantieclaim zal niet worden afgewezen.
 9. De klant wordt onmiddellijk na afloop van de garantieprocedure per e-mail over het resultaat van de garantieclaim geïnformeerd en tegelijkertijd wordt het garantieclaimprotocol (bewijs van de afhandeling van de garantieclaim) per e-mail of per aangetekende post aan de klant bezorgd. Het garantieclaimdocument hoeft niet te worden overhandigd indien de klant de indiening van de garantieclaim op een andere manier kan bewijzen.
 10. In geval van indiening van een garantieclaim moet de klant de verkoper hiervan op de hoogte brengen door het online ruil/retour/claimformulier van de bestelling in te vullen, en moet hij de goederen in een voor verzending geschikte verpakking samen met een afgedrukt "Samenvatting in PDF"-document terugsturen naar het adres van de verkoper:
   
  Lucia Kováčová, EXPANDECO – Dedoles, s. r. o.
  Nieuwe Weerd 22
  3650 Dilsen - Stokkem
  Belgium

                Email: hallo@dedoles.be
               

Indien de klant niet over de mogelijkheid beschikt om een samenvatting van de klacht af                       te drukken, moet de klant het nummer op een stuk papier in het pakket vermelden.

 1. De klant heeft recht op een vergoeding van onvermijdelijke kosten die zijn ontstaan in verband met de uitoefening van het recht op aansprakelijkheid voor gebreken. Indien de klant niet tevreden is met de wijze waarop de garantieclaim door de verkoper is behandeld, of indien hij van mening is dat de verkoper zijn rechten heeft geschonden, kan de klant zich tot de verkoper wenden met een verzoek om genoegdoening. Indien de verkoper een dergelijk verzoek afwijst of er helemaal niet op reageert binnen 30 dagen na de indiening ervan, heeft de klant het recht om een voorstel voor een alternatieve geschillenbeslechting in te dienen overeenkomstig § 12 van de wet nr. 391/2015 Coll. betreffende alternatieve beslechting van klantengeschillen en betreffende wijziging en aanvulling van bepaalde handelingen.
 2. Van alternatieve geschillenbeslechting mag alleen gebruik worden gemaakt door een klant (natuurlijk persoon) die bij het sluiten en uitvoeren van een klantenovereenkomst niet handelt in naam van zijn bedrijf of beroep. Alternatieve geschillenbeslechting heeft alleen betrekking op geschillen tussen een klant en een verkoper met een waarde van meer dan 20 euro, die voortvloeien uit een op afstand gesloten klantenovereenkomst.
 3. Op grond van § 3 van de wet nr. 391/2015 Coll. kan de entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting u een vergoeding van maximaal 5 euro inclusief btw aanrekenen om de geschillenbeslechting in gang te zetten. U kunt een voorstel indienen op de wijze als gespecificeerd in § 12 van Wet nr. 391/2015 Coll. of op deze website https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.
 4. Om het voorstel voor een alternatieve geschillenbeslechting in te dienen, kan de klant gebruikmaken van een onlineplatform dat bestemd is voor geschillenbeslechting en beschikbaar is op de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 5. Het relevante onderwerp voor de alternatieve beslechting van het geschil van de klant met de verkoper Dedoles, s. r. o. is de Slowaakse handelsinspectie
   STI-inspectie met zetel in Trnava voor de regio Trnava, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Slowaakse Republiek
   telefoonnummer: +421 33 / 5512 689
   E-mail: tt@soi.sk
   of een andere relevante gemachtigde rechtspersoon die is ingeschreven in de lijst van alternatieve geschillenbeslechting van het ministerie van Economie van de Slowaakse Republiek (de lijst is beschikbaar op http://www.mhsr.sk)

XII. Terugtrekking uit het contract

 1. De klant heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag van de overname van de goederen volgens § 7 van de wet nr. 102/2014 Coll. betreffende de bescherming van de klant bij de verkoop van goederen of het verlenen van diensten op basis van een overeenkomst op afstand, of een overeenkomst die buiten de bedrijfsruimten van de verkoper is gesloten en betreffende wijziging en aanvulling van bepaalde wetten, zoals gewijzigd. Indien de producten binnen dezelfde bestelling afzonderlijk zijn geleverd, vangt de herroepingstermijn aan op het moment van overname van het laatst geleverde product.
 2. Indien de levering van goederen het voorwerp van de overeenkomst vormt, heeft de klant het recht de overeenkomst vóór de levering van de goederen te herroepen. Indien de klant zich uit het contract terugtrekt, wordt elk bijkomend contract dat daarmee verband houdt, eveneens geannuleerd.
 3. In overeenstemming met de prov. van § 517 (1) van het Burgerlijk Wetboek kan de klant de herroeping ook alleen met betrekking tot het deel van de overeenkomst toepassen (indien het voorwerp van de overeenkomst of bindende bestelling de levering van meerdere goederen was) en in dat geval wordt de overeenkomst alleen met betrekking tot dit deel geannuleerd.
 4. Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, is hij verplicht de schriftelijke herroeping van de koopovereenkomst uiterlijk op de laatste dag van de gestelde termijn persoonlijk aan het contactadres van de verkoper te overhandigen of de herroeping uiterlijk op de laatste dag van de termijn per post naar het in de contacten vermelde adres te zenden. Na het voorleggen van de herroeping is de klant verplicht het voorwerp van de overeenkomst waarvan hij herroept samen met alle relevante documentatie - bv. een kopie van de factuur, instructies en andere documentatie die samen met de goederen is geleverd - uiterlijk 14 dagen na de datum van herroeping persoonlijk op te sturen of af te leveren.
 5. Wij raden de klanten aan de goederen aangetekend en verzekerd te verzenden.
 6. De terugtrekking uit het contract moet door de klant gebeuren door het online-formulier voor omruiling/teruggave/terugvordering van de goederen in te vullen op een manier die geen twijfel doet ontstaan over het feit dat de terugtrekking uit het contract heeft plaatsgevonden. Indien de klant niet over de mogelijkheid beschikt om een samenvatting van de klacht af te drukken, moet hij het nummer op een stuk papier in het pakket vermelden.
 7. De terugtrekking uit de koopovereenkomst overeenkomstig het vorige punt van deze voorwaarden moet de voor de behandeling van het verzoek vereiste gegevens bevatten, met name de identificatie van de klant, het ordernummer en de datum van de bestelling, de precieze specificatie van de goederen, de wijze waarop de verkoper de reeds ontvangen prestatie zal terugsturen, met name het rekeningnummer en/of het postadres van de klant.
 8. Verzend de goederen niet onder rembours, de goederen die op die manier geleverd worden, zullen niet aanvaard worden.
 9. De exploitant van de online winkel zal de betaalde prestatie voor goederen / dienst, met inbegrip van de kosten voor het vervoer op grond van de prov. van § 9 (3) van de wet nr. 102/2014 Coll., evenals de kosten aantoonbaar gemaakt om de bestelling van de goederen binnen 14 dagen na de levering van de intrekking van het contract terugbetalen. De verkoper is echter niet verplicht het geld terug te geven voordat hij de goederen heeft ontvangen of voordat de klant bewijst dat de goederen zijn verzonden. Dit is niet van toepassing indien de verkoper heeft aangeboden de goederen persoonlijk af te halen. Tijdens de uitoefening van het recht om de overeenkomst te herroepen, heeft de klant recht op vergoeding van de kosten voor de goedkoopste leveringswijze die door de verkoper wordt aangeboden.
 10. In overeenstemming met § 7 (6) van de wet nr. 102/2014 Coll. kan de klant zich niet uit de overeenkomst terugtrekken als het onderwerp ervan is:
   - de verkoop van goederen die volgens de speciale wensen van de klant zijn vervaardigd, van op maat gemaakte goederen of van goederen die speciaal voor één klant zijn bestemd.
 11. De klant draagt elke vermindering van de waarde van de goederen die het gevolg is van een gebruik dat verder gaat dan het gebruik dat nodig is om de functionaliteit en de kenmerken van de goederen vast te stellen.
 12. In geval van een ruil van goederen (verandering van maat of kleur van goederen) door de klant, moet de klant de verkoper hiervan op de hoogte brengen door het online ruil/retour/reclamatieformulier van de bestelling in te vullen, en moet hij de goederen terugsturen in een verpakking die geschikt is voor verzending, samen met een afgedrukte "Samenvatting in PDF", die kan worden gedownload na bevestiging van het online formulier, naar het adres van de verkoper:

  Lucia Kováčová, EXPANDECO – Dedoles, s. r. o.
  Nieuwe Weerd 22
  3650 Dilsen - Stokkem
  Belgium

Email: hallo@dedoles.be
 
                Nadat de goederen door de verkoper zijn overgenomen, zal de verkoper de goederen binnen               30 dagen na de datum van ontvangst van de goederen omruilen.

XIII. Bescherming van persoonsgegevens

 1. Voor meer informatie en de precieze voorwaarden betreffende de persoonsgegevens, de verwerking en de bescherming ervan, gelieve te surfen naar: https://www.dedoles.be/alles-over-de-aankoop/verwerken-van-persoonsgegevens

XIV. Informatie over producten en diverse aanbiedingen

 1. Bij het registreren of aanmaken van de bestelling kan je kiezen of je regelmatig informatie over producten en nieuws wil ontvangen per e-mail, sms, notificaties of in een andere vorm. Je kunt er ook voor kiezen om individuele commerciële informatie van de site te ontvangen door je e-mailadres in te voeren of door op de link te klikken in de e-mail die je hebt ontvangen. Je kunt de frequentie van de nieuwsbrieven en de vorm van de informatie op elk gewenst moment in je gebruikersprofiel instellen en wijzigen. Uiteraard kun je je op elk moment afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven via een link rechtstreeks in deze e-mailberichten, door te antwoorden per sms of door een e-mail te sturen waarin je je verzet tegen het ontvangen van commerciële communicatie naar het e-mailadres: gdpr@dedoles.sk. Je kunt je ook eenvoudig en op elk gewenst moment via je gebruikersprofiel afmelden voor de nieuwsbrieven.

  De verkoper informeert de koper via e-mail over de verwerking van de bestelling en de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de goederen. Van tijd tot tijd (niet meer dan enkele keren per jaar) kan de verkoper aan alle geregistreerde klanten belangrijke informatie sturen over de werking van de e-shop van de verkoper en het gebruik van de gebruikersaccount.  

  Meer gedetailleerde informatie kun je hier vinden: https://www.dedoles.be/alles-over-de-aankoop/verwerken-van-persoonsgegevens

XV. Slotbepalingen

 1. Alle regelingen tussen de verkoper en de klant worden beheerst door de wetgeving van de Slowaakse Republiek. Indien de door het koopcontract tot stand gebrachte relatie een internationaal element bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door de wetgeving van de Slowaakse Republiek. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van de klant die voortvloeien uit de algemeen bindende wetgeving.
 2. De verkoper is niet gebonden aan gedragscodes ten aanzien van de klant overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde Wet nr. 250/2007 Coll. betreffende de bescherming van de klant.
 3. Alle rechten met betrekking tot de website van de verkoper, in het bijzonder het auteursrecht op de inhoud, met inbegrip van de lay-out van de website, foto's, video's, afbeeldingen, handelsmerken, logo's en andere inhoud en elementen, behoren toe aan de verkoper. Het is verboden de website of een onderdeel ervan te kopiëren, te wijzigen of anderszins te gebruiken zonder toestemming van de verkoper.
 4. De verkoper is niet aansprakelijk voor fouten als gevolg van ingrijpen door derden in de webwinkel of als gevolg van gebruik in strijd met het doel ervan. Bij het gebruik van de online winkel mag de klant geen procedures gebruiken die de werking ervan nadelig kunnen beïnvloeden en geen activiteiten ontplooien die de klant of derden een ongeoorloofde tussenkomst of een ongeoorloofd gebruik van de software of andere componenten bestaande uit de online winkel mogelijk kunnen maken en de online winkel, zijn onderdelen of software-uitrusting gebruiken op een manier die in strijd zou zijn met de functie of het doel ervan.
 5. Het koopcontract, met inbegrip van de algemene voorwaarden, wordt door de verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet voor het publiek toegankelijk.
 6. De bewoordingen van de voorwaarden kunnen door de verkoper worden gewijzigd of aangevuld. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die zijn ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de voorgaande formulering van de voorwaarden.
 7. Het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de verkoper jegens de klant wordt uitgeoefend door de Slowaakse handelsinspectie (STI):
   STI-inspectie met zetel in Trnava voor de regio Trnava,
   Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
  Telefoonnummer: +421 33 / 5512 689
  E-mail: tt@soi.sk
  http://www.soi.sk
  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 8. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zoals vermeld op de website www.dedoles.be op de dag van de bevestiging van de bestelling door de klant die ze onvoorwaardelijk aanvaardt, wat ook bevestigd wordt door actief te klikken tijdens de bevestiging van de bestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voor gesloten bestellingen gelden echter de formuleringen die van kracht waren op het moment dat de bestelling werd geplaatst.
 9. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 20. 11. 2023 en zij annuleren de vorige versies van de algemene handelsvoorwaarden.